Kontaktujte nás:

S výberom Vám radi poradíme

051/776 54 10
eshop@stomex.sk

Všeobecné obchodné podmienky STOMEX, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky STOMEX, s.r.o. (ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

Článok  1 - Úvodné ustanovenia

 • Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť STOMEX, s.r.o., Za potokom 19, 080 06 Prešov – Ľubotice, IČO: 31650091, zapísaná v Obchodnom registri Prešov, vložka 395/P, oddiel: Sro, (ďalej len Dodávateľ)
 • Kontakty: stomex@stomex.sk, eshop@stomex.sk
 • Zákaznícka linka: +421 51 7765 409 – 411, v čase od 7:30 do 15:30
 • Bankové spojenie: IBAN:  SK32 1100 0000 0026 2972 8225, Tatra Banka, pobočka Prešov, SWIFT: TATRSKBX
 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, pr@soi.sk, tel.: +421 51 772 15 97
 • Tovar  môže fyzická osoba (ďalej len Zákazník) prehliadať a nakupovať prostredníctvom našej e-shopovej stránky www.stomex.sk, alebo priamo v našej podnikovej predajni na vyššie uvedenej adrese každý pracovný deň v čase od 7:00 do 17:00.

 

Článok 2 - Podmienky objednávania cez internet

 • Spotrebiteľský nákup –  zákazník nakupuje ako fyzická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť. V takomto  prípade je nutné uviesť meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail, ktoré sú potrebné pre prípadnú komunikáciu s Dodávateľom.
 • Podnikateľsky nákup – zákazník nakupuje ako osoba podnikateľa (resp. pre firmu) pri takomto nákupe  je nutné vyplniť obchodné meno spoločnosti, sídlo, IČO, DIČ prípadne IČ DPH.
 • Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je potrebné, aby kupujúci zaškrtol súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorý sa vzťahuje na všetky kúpne zmluvy uzatvorené na stránke e-shopu, ktorý prevádzkuje predávajúci.
 • Postup po odoslaní objednávky -  objednávka sa spracováva, na  e-mail zákazníka bude odoslané potvrdenie o prijatí objednávky. Následne bude zákazníkovi emailom upresnený termín dodania, prípadne doplnenia alebo úpravy objednávky budú konzultované telefonicky.
 • Uzavretie kúpnej zmluvy - kúpna zmluva je uzavretá až záväzným prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar expedovaný. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky neznamená automatický uzavretie kúpnej zmluvy.
 • Povinnosťou predávajúceho je  splniť objednávku a doručiť tovar kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní. Expedícia tovaru prebieha tradične do 2 pracovných dní. V prípade tovaru, ktorý je na externom sklade, je dĺžka dodania  3-10 pracovných dní. V prípade výpadku tovaru alebo dlhšej dobe naskladnenia je zákazník informovaný o neskoršom termíne dodania e-mailom.
 • Tovar uvádzaný na e-shope je bežne dodávaným tovarom, môže však nastať výpadok niektorého druhu tovaru. Dostupnosť si môže overiť kupujúci u predávajúceho emailom alebo telefonicky.

 

Článok 3 - Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

 • Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcemu vo forme e-mailovej správy od kupujúceho, ktorú zašle  predávajúcemu alebo odoslaním formulára na e-shopovej stránke predávajúceho.
 • Predávajúci  pre záväzné akceptovanie  objednávky kupujúceho pošle emailové potvrdenie o akceptovaní objednávky, až po overení dostupnosti tovaru, platnosti cien a možného termínu dodania.  Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky nie je považované  za záväzné akceptovanie objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky  má len informatívny charakter ktorého účelom je upovedomenie kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú následne zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 • Záväzná objednávka obsahuje  informácie o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, následne informácie o cene tovaru o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný a informácie  o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
 • Právom kupujúceho je poslať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší v prípade, pokiaľ ešte nedošlo k platnému uzavretiu zmluvy v zmysle čl. II.  Týmto ustanovením nie je dotknuté právo podľa § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z., v zmysle ktorého spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy (ak už bola uzavretá), predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Povinnosťou kupujúceho je  v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu   alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky na účet kupujúceho pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 • Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nie je možné  od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť iba v tom prípade  ak si zákazník tovar ešte neprevzal a nezaplatil.
 • Počas prebiehajúcich  akcií sa predaj tovaru na e-shopovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. Ak nastane prípad, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami danej  akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. Zákazník bude informovaný o prípadnom  stornovaní objednávky  prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú vrátené finančné prostriedky  v lehote do 14 dní na ním zadaný účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne na inej alternatíve vysporiadania.

 

Článok  4 - Povinnosti predávajúceho

 • Povinnosťou predávajúceho je dodať kupujúcemu tovar na základe objednávky potvrdenej predávajúcim v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Zabalenom  alebo vybavenom na prepravu spôsobom potrebným pre jeho uchovanie a ochranu.
 • Povinnosťou predávajúceho je zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe
 • Právom predávajúceho je  riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za  tovar, ktorý mu bol dodaný.
 • Právom predávajúceho je stornovanie objednávky  z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, ak nie je v jeho možnostiach dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shopovom obchode, ak  sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude predávajúci  informovať zákazníka  telefonicky alebo e-mailom a v prípade ak bude uhradená kúpna cena alebo jej časti  finančné prostriedky mu budú vrátené v lehote do 14 dní na ním zadaný účet, ak  sa s predávajúcim nedohodne na alternatíve vysporiadania.

 

Článok  5 - Povinnosti  kupujúceho

 • Povinnosťou kupujúceho je prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov spojených s doručením tovaru.
 • Povinnosťou kupujúceho je nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 • Právom kupujúceho je dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky predávajúcim.
 • Právom kupujúceho je bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V rámci tejto lehoty je právom kupujúceho  tovar odskúšať. Odskúšať, však  neznamená používať. V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné vrátiť tovar v originálnom balení, s originálnymi visačkami. Pri tovare, ktorý bol používaný predávajúci  nebude akceptovať jeho  vrátenie.

 

Článok  6 - Vrátenie tovaru

 • Právom kupujúceho je  odstúpenie od zmluvy u predávajúceho zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy (stiahnuť Formulár pre vrátenie tovaru.pdf).
 • Formulár je potrebné zaslať e-mailom na  eshop@stomex.sk alebo priložiť do zásielky spolu s vráteným tovarom a musí mať riadne vyplnené všetky informácie pre spracovanie vrátenia tovaru.
 • Adresa pre doručenie tovaru: STOMEX, s.r.o., Za potokom 19,  080 06 Prešov - Ľubotice 
 • Povinnosťou kupujúceho pri odstúpení od zmluvy je doručiť tovar predávajúcemu kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a v originálnom obale. Tento nepoužívaný tovar je potrebné poslať doporučene na adresu uvedenú v článku 6, bode 3. nie však na dobierku, zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 • Pri odstúpení od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru predávajúcim, ktorú preukázateľné uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Nie je povinnosťou predávajúceho uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob ponúkaný predávajúcim.
 • Kupujúcemu bude platba vrátená  do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.
 • Úhrada bude uskutočnená vrátením sumy na bankový účet, ktorý zadal kupujúci.
 • V prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy  je povinný v zmysle  všeobecných podmienok uhradiť predávajúcemu náhradu škody ak: doručí kupujúcemu tovar, ktorý bol používaný, poškodený alebo inak znehodnotený alebo je poškodený, prípadne bola jeho hodnota znížená nesprávnym zaobchádzaním.
 • V takomto prípade má predávajúci právo na náhradu škody, ktorou sa rozumie hodnota nákladov na opravu tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

 

Článok  7 - Dodacie podmienky

 • Tovar je doručovaný  v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu je možné kontaktovať predávajúceho s doručením do inej krajiny, následne predávajúci pošle záujemcovi o kúpu tovaru mimo SR cenu prepravných nákladov.
 • Povinnosťou predávajúceho je splnenie objednávky  a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu dobu kupujúci bez výhrad akceptuje. Vo výnimočných  prípadoch môže byť táto doba dodania aj dlhšia, po odsúhlasení s kupujúcim.
 • Povinnosťou kupujúceho je  prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptovanej objednávke kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok uplatnenie si náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov pri pokuse  o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy si bol kupujúci povinný tovar prevziať, je právom predávajúceho  odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar predať tretej osobe.
 • Pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve je predávajúci oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru.
 • Farebné zobrazovanie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným. Presnosť zobrazenia je závislá aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.
 • Ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak, tak miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke, ktorú akceptoval predávajúci,
 • V prípade, dopravenia tovaru  predávajúcim  kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, je povinnosťou  kupujúceho  prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala tretia osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Tretia osoba  na základe plnomocenstva  podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky vzniknuté  náklady sú hradené kupujúcim, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve.
 • Právom kupujúceho je skontrolovať zásielku s  tovarom, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade zistenia  kupujúceho , že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je jeho povinnosťou túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Ak zistí, že nastalo  poškodenie tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je povinnosťou  ihneď pri prevzatí tovaru vyhotovenie záznamu v ktorom bude popísaný   rozsah a povaha poškodenia tovaru (tzv. škodový zápis), dopravca potvrdí správnosť záznamu. Aź na základe takto vyhotoveného záznamu, ktorý je  doručený predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, alebo ako kompenzáciu ponúknuť zľavu na tovar. Ak sú chyby neodstrániteľné je predstavujúci povinný dodať kupujúcemu nový tovar alebo navrhnúť alternatívne riešenie.
 • Povinnosťou zákazníka  je  pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. V prípade zistenia poškodenia alebo nekompletnosti tovaru pri jeho prevzatí  je povinnosťou kupujúceho spísanie škodového zápisu na mieste o nekompletnosti balenia. V prípade neskoršej reklamácie tohto druhu bude možné uznať reklamáciu  len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 • V prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote je kupujúci oprávnený  odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť v zmysle obchodných podmienok kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.
 • Pri preberaní tovaru bude kupujúcemu  doručený  doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH Vám bude odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu a v balíku spolu so zásielkou Vášho tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu,  keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme objednaný tovar alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, tak sa tovar považuje za prevzatý  okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 

Článok  8 - Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť zaplatiť za tovar spôsobom, ktorý mu najviac vyhovuje:

 1. Platba na účet vopred – bankovým prevodom
  Do e-mailu sa automaticky zasielajú pokyny k úhrade objednávky. Pri tejto platbe môže byť termín dodania ovplyvnený dňom pripísania platby na účet predávajúceho /Stomex s.r.o./, kedy sa tovar odosiela zákazníkovi až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade, že čiastka nebude v termíne do 5 kalendárnych dní pripísaná na náš účet, objednávka bude zrušená.
 2. Platobnou kartou online CardPay – aktuálne preferovaný spôsob platby
  CardPay, čoby platobná brána, umožňuje rýchlu platbu za tovar a služby na e-shope. Za tovar platíte online. Za tovar či služby zaplatíte okamžite, priradenie vašej platby bude do niekoľko minút po úhrade objednávky vykonané a tovar či nákup môže putovať k vám. Pre podrobné informácie ohľadom platby CardPay, kliknite na tatrabanka.sk/cardpay.
 3. Platba na dobierku – platba vodičovi dopravnej spoločnosti
  V súčasnosti využívame prepravnú spoločnosť GLS. Táto služba je spoplatnená sumou 1,80 € s DPH. Platba prebehne priamo pri vodičovi. 

 

Článok  9 - Kúpna cena

 • Povinnosťou kupujúceho je  zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru , ktorá je dohodnutá v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho, ktorý je  platný v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy spolu s  nákladmi na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") zvolenou formou platby uvedenej v platobných podmienkach. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby je považovaný  deň pripísania kúpnej ceny  na účet predávajúceho.
 • Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v  kúpnej zmluve, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • Pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak, tak všetky  akcie sú platné do vypredania zásob.
 • Po zaplatení kúpnej ceny a prevzatia tovaru od predávajúceho dochádza k prevodu vlastníctva na kupujúceho.

 

Článok  10 - Reklamačný poriadok

 • Za chyby tovaru zodpovedá predávajúci. Povinnosťou kupujúceho je bezodkladne uplatnenie reklamácie u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 • Pred odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci zakliknutím políčka potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a súhlasí s ním v plnom rozsahu. Taktiež akceptuje, že bol informovaný o podmienkach a spôsobe vybavovania reklamácie, mieste uplatnenia reklamácie, prípadne o vykonaní záručných opráv v súlade s sust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
 • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke  www.stomex.sk kupujúcim.
 • Ak nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky, reklamačný poriadok je platný pre všetky obchodné prípady.
 • Kupujúci má právo  uplatniť si reklamáciu len na vady na tovare počas záručnej doby u predávajúceho, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka.
 • Zákazník ma právo počas  záručnej doby má  na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru na reklamáciu, vrátane celého príslušenstva, dokladu o zakúpení, záručným listom. Nie je nutné predkladať originálne balenie tovaru. Doklad o zakúpení slúži aj ako  záručný list.
 • V prípade, ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť si reklamáciu u predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona a to tak, že doručí tovar na adresu: STOMEX, s.r.o., Reklamačné oddelenie, Za potokom 19, 080 06 Prešov - Ľubotice
 • Reklamačné konanie  začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: Doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu. Formulár je potrebné priložiť k zásielke s reklamovaným tovarom. Doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
 • Zásielku je potrebné zaslať doporučene, odporúča sa poistiť balík. Tovar, ktorý bol   zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
 • Povinnosťou predávajúceho  je prijať reklamáciu, reklamáciu môže prijať v sídle firmy alebo u osoby určenej v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
 • Reklamačné konanie začína dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho (adresa uvedená vyššie). V prípade nejasností sa obráťte na naše telefónne číslo +421 905 458 633 alebo na e-mailovú adresu eshop@stomex.sk.
 • Povinnosťou kupujúceho je  reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie chyby.
 • Potvrdenie o uplatnení reklamácie vydá predávajúci alebo určená osoba kupujúcemu  vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho dohodnutou formou medzi oboma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený aj reklamačný protokol. 
 • Ak bola reklamácia výrobku kupujúcim uplatnená  po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
 • Ak kupujúci preukáže odborným posúdením  zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady, ktoré boli  vynaložené na odborné posúdenie tovaru. Znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.
 • Ak bol kupujúci  v dobe uzatvárania zmluvy vopred upozornený na chyby tovaru predávajúcim, tak sa na ne záruka nevzťahuje. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho časti, ktoré bolo spôsobené bežným používaním.  Za vadu nie je možné považovať kratšiu životnosť tovaru.
 • Predávajúci má možnosť vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, v prípade  ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • V prípade ak  tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade  s kúpnou zmluvou má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve  a to podľa požiadaviek kupujúceho.  Buď  to výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný je v možnostiach  kupujúceho požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade , ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo sám spôsobil  rozpor s kúpnou zmluvou .
 • Nárok na bezplatné záručné opravy zaniká vtedy ak:
  • Nie je kupujúcim predložený záručný list alebo iný  doklad o zakúpení tovaru
  • Uplynula záručná doba tovaru.
  • Ak bol tovar bol poškodený mechanickým spôsobom.
  • Ak bol tovar bol používaný v podmienkach, na ktoré nie je určený.
  • Ak bol tovar vystavený neodbornému zaobchádzaniu.
  • Ak bola zanedbaná starostlivosť o tovar.
  • Ak bolo poškodenie tovaru spôsobené  nadmerným zaťažovaním.
  • Ak je použitie tovaru  v rozpore s bezpečnostnými predpismi platnými v SR, technickými normami, všeobecnými zásadami.
  • Ak prišlo k poškodeniu tovaru neodborným zásahom
 • Spôsoby vybavenia reklamácie a ukončenia reklamačného konania predávajúcim:
  • Odovzdanie opraveného tovaru
  • Výmena tovaru za nový tovar
  • Vrátenie kúpnej ceny tovaru
  • Vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
  • Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 • Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad, ktorý doručí do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo poštovou zásielkou. Kupujúceho bude o výsledku vybavenia reklamácie  predávajúci informovať  bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, alebo  prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 • Záručná doba tovaru je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie, alebo záručnej opravy tovaru. V prípade ak nastane výmena tovaru za nový tovar začína plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Pokiaľ sa dá chyba odstrániť, tak  reklamácia bude vybavovaná v závislosti od rozhodnutia kupujúceho a to tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie chyby alebo vymení chybný tovar. Pokiaľ ide o chybu, ktorá sa nedá  odstrániť alebo ide o jednu chybu , ktorá sa opakovala už viackrát  ktorá bráni v užívaní tovaru, predávajúci vyrieši reklamáciu výmenou tovaru za iný, funkčný tovar. Ďalšou možnosťou je vybavenie reklamácie vystavením dobropisu na konkrétny chybný tovar, čím vzniká možnosť  kupujúcemu odstúpiť od zmluvy.
 • Ak nie je spotrebiteľ spotrebiteľ  spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo  sa domnieva, že boli porušené jeho práva predávajúcim, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak  bude mať odpoveď predávajúceho zamietavé stanovisko alebo ak na žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok 11 - Alternatívne riešenie sporov

 • Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom ktorým bola vybavená Vaša reklamácia, svoju žiadosť nám zašlite na našu e-mailovú adresu: eshop@stomex.sk
 • Ak  odpoveď na Vašu žiadosť bude mať zamietavé stanovisko, alebo na žiadosť   neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú adresu, prípadne nebudete spokojný s naším riešením, potom na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v sekcii Obchod – Ochrana spotrebiteľa – Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 • Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk alebo adr@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť napr.:

 • Ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur
 • Aj je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a podobne.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na stránke:
 • https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 • Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v Európskej únii na obchodníka, ktorého sídlo je tiež v EÚ.
 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporov znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 • Viac informácií ohľadom alternatívneho riešenia sporov nájdete na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v časti Obchod – Ochrana spotrebiteľa – Alternatívne riešenie sporov.

 

Článok 12 - Ochrana osobných údajov

 • Všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú  týkajú osobných údajov a jej ochrany môžete nájsť v časti Ochrana osobných údajov. Kupujúci si je vedomý , že je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje v pravdivej a správnej forme,ale taktiež je povinný kupujúceho oboznámiť s akoukoľvek zmenou  osobných údajov.
 • Že sa kupujúci oboznámil so  všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu im porozumel a súhlasí s nimi vyjadruje zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky.
 • Na vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci ma  právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. Je splnená umiestnením na internetovej stránke www.stomex.sk
 • Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.