Kontaktujte nás:

S výberom Vám radi poradíme

051/776 54 10
eshop@stomex.sk

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je (ďalej len: „správca“) STOMEX, s.r.o., Za potokom 19, 080 06 Prešov – Ľubotice, IČO:31650091, zapísaná v Obchodnom registri Prešov, vložka 395/P, email:  eshop@stomex.sk.
 2. K spracovaniu osobných údajov v spoločnosti  STOMEX, s.r.o., pristupujeme zodpovedne a kladieme  dôraz na ich zabezpečenie v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.  
 3. Pri poskytovaní vašich osobných údajov sa zaväzujeme k zachovaniu bezpečnosti týchto údajov.
 4. Všetky Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť kontaktovaním správcu na eshop@stomex.sk

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré získal alebo ste mu ich poskytli na základe vyplnenia Vašej objednávky, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Predmetom spracúvania sú nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • číslo bankového účtu
 • IČO
 • DIČ
 • DIČ DPH
 • telefón

Popisné údaje:

 • Čas, dátum, druh platby

 

III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov:

 • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie a uzatvorenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej spoločnosť Stomex s.r.o. podlieha.
 • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely a ochranu oprávnených záujmov kupujúceho alebo inej fyzickej osoby.
 • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov spoločnosti Stomex s.r.o. alebo tretej strany.

Účel spracovania osobných údajov

 • Na konkrétny účel, na ktorý bol poskytnutý informovaný súhlas
 • Na účely poskytovania výhod a zliav v rámci registrácie
 • Na účely plnenia zmluvy, spracovania objednávok, vypracovania cenovej ponuky a dodania tovaru
 • Na účely starostlivosti o zákazníkov, zákazníckej podpory a poskytovania iných služieb
 • Na účely marketingových aktivít
 • Na účely uplatňovania práv a právnych nárokov
 • Na plnenie zákonných povinností
 • Na účely vystavovania a evidencie daňových dokladov

 

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva údaje:

 •  V zmysle zákonných lehôt po dobu nutnú k výkonu práv a povinností, ktorá vyplýva zo zmluvného vzťahu medzi správcom a kupujúcim po dobu min. 10 rokov alebo po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Spôsob spracovania osobných  údajov

 • Spracovanie osobných údajov vykonáva spoločnosť Stomex s.r.o. ako prevádzkovateľ v zmysle GDPR.
 • Poskytnuté údaje spracovávajú zamestnanci spoločnosti Stomex s.r.o. za pomoci výpočtovej techniky pri dodržaní všetkých GDPR.
 • Na zabezpečenie ochrany osobných údajov prijala spoločnosť Stomex s.r.o. opatrenia, ktoré majú zabrániť neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, spracovaniu a inému zneužitiu, najmä na zabezpečenie webových stránok.
 • Spoločnosť Stomex s.r.o. je opravnená poskytnúť osobné údaje tretím stranám a to dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolil alebo správnym a iným štátnym orgánom.
 • Súhlasom s týmito podmienkami kupujúci súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov osobám uvedeným v odseku 4 tohto článku.

 

VI. Práva poskytovateľa údajov

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte 

 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania
 • právo na výmaz osobných údajov
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedenú v čl. I týchto podmienok. 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na

 • Úrad pre ochranu osobných údajov,  Hraničná 12,Bratislava 820 07
 • IČO: 36064220, DIČ: 2021685985, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
 • Telefonický kontakt: 00421 / 23 23 13 214 v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň, ak požiadate Vám zašle   novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli.